• Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AQUA-SWIM.pl

I.Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1.Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

3.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego RODO Online.

4.Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aqua-swim.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez Lucyna Wargacka SEEDNA ul. Jodłowa 18 20-825 Lublin, REGON: 060460210, NIP: 716-112-41-71.

5.Towar – produkty oferowane w sklepie internetowym AQUA-SWIM.pl.

6.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowysprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.


II.Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, o którym mowa w pkt. I. ust. 4. Regulaminu.


2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b)warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego, w tym:
-wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca,
-zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym,
-zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usługświadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
-tryb postępowania reklamacyjnego.

2.4. Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.4.1 urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,

2.4.2 poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55 lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Serwisu).

2.4.3 Przeglądarka internetowa, o której mowa w p. 2.4.2, musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.

2.4.4 Administrator Serwisu nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik.

2.5. Warunkiem korzystania przez klienta ze sklepu internetowego jest uzyskanie przez klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Prowadzący Sklep przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia klientowi nieodpłatnie niniejszy regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu aqua-swim.pl. A na żądanie klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego oraz dokonania zamówienia jest:
a)akceptacja regulaminu,
b)podanie adresu poczty elektronicznej klienta,
c)podanie danych klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury lub paragonu,
d)wyrażenie przez klienta, będącego konsumentem, zgody na dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
e)wybór formy płatności,
f)kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.2. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
a)podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych klientów sklepu,
c)dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobreimię Prowadzącego Sklep.

3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego w okolicznościach wskazanych w ust. 3.2., nie może ponownie korzystać z usług Sklepu bez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Prowadzący Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, wszczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,
b)korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, wszczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c)niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,
e)korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie wzakresie własnego użytku osobistego,
f)korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystaniaz sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Do uzyskania dostępu do towarów oferowanych przez sklep nie jest konieczne założenie przez klienta konta.
a)wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury, dane adresowe do dostarczenia towaru, telefon kontaktowy do kontaktu
b)adres poczty elektronicznej klienta,
c)wybrać formę płatności,
d)wyrazić zgodę na dostarczanie treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

4.2. Po kompletnym wypełnieniu formularza i wykonaniu wszystkich czynności opisanych w ust. 4.1., należy kliknąć przycisk „Zamawiam”. Kliknięcie przez klienta przycisku „Zamawiam” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy Sprzedaży towarów zgodnie z treścią Regulaminu.

4.3. Po złożeniu przez klienta zamówienia, o którym mowa w ust. 4.2., oraz wykonaniu czynności opisanych w ust. 4.1., na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podany w formularzu, o którym mowa w ust. 4.1., zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

4.4. Zamówienie zawierające towary zostaje przekazane klientowi do realizacji z chwilą otrzymania przez Prowadzącego Sklep od podmiotu za pośrednictwem którego realizowana jest płatność, potwierdzenia dokonania przez klienta zapłaty całej ceny za przedmiot umowy sprzedaży.

4.5. W terminie 1 dnia roboczego od otrzymania przez Prowadzącego Sklep od podmiotu, za pośrednictwem którego realizowana jest płatność, informacji o dokonanej przez klienta płatności (zapłacie całej ceny), o której mowa w ust. 4.4., Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zawierający:
a) potwierdzenie otrzymania płatności
b) informację o zamówionych towarach i/lub usługach (np. usługa transportowa)
c) informacje nt. metody płatności, kwoty zamówienia
d) dane kontaktowe do sklepu.


V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny oferowanych Towarów i usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem serwisu Sky-Pay (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.), PayU, Paypal, przelewem tradycyjnym lub przy odbiorze towaru.

5.3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.4. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

5.5. Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Sklep, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy.


VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.

7.2.
7.2.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@aqua-swim.pl lub na adres Prowadzącego sklep (Lucyna Wargacka SEEDNA, ul. Jodłowa 18, 20-825 Lublin).
7.2.2. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14. dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji od klienta na adres poczty elektronicznej lub adres Prowadzącego sklep wskazane w ust. 7.2.1., a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminach wskazanych w 7.2.2. nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.


VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: sklep@aqua-swim.pl lub pisemnie na adres Prowadzącego sklep: Lucyna Wargacka SEEDNA, ul. Jodłowa 18, 20-825 Lublin.

8.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie czternastu), a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 8.6. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminie wskazanym w ust. 8.5. nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.


IX. Administrator Danych

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep AQUA-SWIM.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod danymi: Lucyna Wargacka SEEDNA, ul. Jodłowa 18, 20-825 Lublin, REGON: 060460210, NIP: 716-112-41-71.

9.2. Cele i czas przetwarzania
9.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
a)Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
b)Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
c)Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
d)Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO doczasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

9.3. Odbiorcy danych
9.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
a)podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b)podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
c)bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d)organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
e)podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów lub usług wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

9.4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
9.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.


X.Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego sklep.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 

ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


…………………, ……………..
Miejscowość, data


Dane Użytkownika:


Adresat:

 

Ja ................................................ niniejszym odstępuję od umowy nr ………….. z dnia ………………… , której przedmiotem umowy było zamówienie numer …………… w sklepie internetowym AQUA-SWIM.pl, złożone dnia............... i opłacone metodą.............................. Powodem odstąpienia umowy jest.....................................


……………………………
Podpis Użytkownika